Πρόγραμμα ΝΑΥΤΟΘΩΡΑΞ

 Η εταιρεία μας, με γνώμονα την ανάπτυξη της έρευνας στην Κύπρο και την δημιουργία πραγματικής προστιθέμενης αξίας στην Ναυτιλιακή Βιομηχανία της Κύπρου, είχε λάβει μέρος ως Ερευνητικός Φορεάς στο ερευνητικό πρόγραμμα, , «Ενδυνάμωση στελεχιακού δυναμικού, θωράκιση της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και των κοινωνικοοικονομικών και ανταγωνιστικών παραμέτρων» και με ακρωνύμιο «ΝΑΥΤΟΘΩΡΑΞ» το οποίο επιτυχώς είχε εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Τα πρώτα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί στο Cyprus Journal of Science & Technology, με το κείμενο “Το Υπόδειγμα Άυξησης Προστιθέμενης Αξίας στην Έρευνα Ναυτιλιακών Σπουδών στην Κύπρο για την Ανάπτυξη Ναυτιλιακής Κοινότητας Συνεργασίας ( Maritime cluster)” το οποίο αποτέλει ένα από τα παραδοτέα της Charakis Research & Consulting Ltd. Παράλληλα, έχουν γίνει παρουσιάσεις των αποτελέσμάτων, τόσο σε διεθνή συνέδρια όσο και στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, με πολύ θετικά σχόλια. Η εταιρία μας, παρουσίασε τα μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας στο Συνέδριο Συστημικής Σκέψης στα Ιωάννινα.

 
Περίληψη έργου
Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο πλοιοδιαχείρισης. Λειτουργούν στο νησί πέραν των 45 πλοιδιαχειριστριών εταιριών και πέραν των 70 εταιριών που σχετίζονται με την ναυτιλία (ναυτοασφάλιση, ναυλομεσιτικά γραφεία, εταιρίες διακονισμού γενικής αβαρίας κλπ.).

Το 87% των κυπριακών εταιριών ελέγχεται από κυπριακά ή ευρωπαϊκά συμφέροντα και εργοδοτούν πέραν των 40.000 ναυτικών (3.480 είναι Ευρωπαίοι). Ο κυπριακός εμπορικός στόλος κατέχει την 6η θέση παγκοσμίως και το παγκόσμιο ποσοστό της Ε.Ε. έφθασε να ξεπερνά το 20% από 15,9% πριν της ένταξης του νησιού.

Οι κυπριακές εταιρίες εμπλέκονται στη διαχείριση 1709 πλοίων ολικής χωρητικότητας 32,6 εκ. τόνων και το ποσοστό πλοιοδιαχείρισης της Κύπρου φτάνει στο 18% του παγκόσμιου στόλου πλοιοδιαχείρισης (3rd party management).

Η ναυτιλιακή βιομηχανία της Κύπρου εργοδοτεί πέραν των 5.000 ατόμων όπου 30% είναι αλλοδαποί (Ευρωπαίοι και μη) και η παρουσία των αλλοδαπών συνθέτει το μεγαλύτερο μέρος του πυρήνα του στελεχιακού δυναμικού.

Στο προτεινόμενο ερευνητικό σχέδιο στοχεύεται να διερευνηθούν ιδιαίτερες εκφάνσεις, ανάγκες και συμπεριφορές του τομέα της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας σε θέματα ανάπτυξης και στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού.

Τα πεδία ανάλυσης επικεντρώνονται:

 1. σε ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές απασχόλησης, ηλικιακής διάρθρωσης, γραμματικών γνώσεων, επίπεδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, διαφοροποίησης ανά φύλου, βαθμού ικανοποίησης της διοίκησης, έρευνας job satisfaction, salary survey, motivation scheme survey κ.ά. και
 2. σε μελέτες Οικονομικών της Εκπαίδευσης για βελτίωση του συστήματος προσφοράς ανθρώπινου κεφαλαίου.
Εναντι στη διεθνή ανταγωνιστικότητα, τα πεδία ανάλυσης οδεύονται μέσα από πολύπλοκες σύνθεσεις «προκλήσεων» στρατηγικών ανάπτυξης της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η ανίχνευση της υφιστάμενης κατάστασης της κοινωνικής οικονομίας στον τομέα απασχόλησης σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και σε συσχετιζόμενους με ναυτιλιακά άλλους οργανισμούς που εδρεύουν στην Κύπρο, αρχίζει με την καταγραφή υποδομής και διάρθρωσης του στελεχιακού δυναμικού για να διαγνωσθεί η δυναμική ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας του τόπου με τομές δυνητικής υποκατάστασης αλλοδαπού στελεχιακού δυναμικού από Κύπριους, που θα αποκτήσουν τα αναμενόμενα προσόντα.

Είναι πρόδηλο πάντως ότι, μέρος του αλλοδαπού στελεχιακού δυναμικού δεν μπορεί να υποκατασταθεί λόγω ιδιόμορφων απαιτήσεων των επιχειρήσεων. Εν κατακλείδι, κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι η ποιοτική επαύξηση του βαθμού ανταγωνιστικότητας των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, που εδρεύουν και λειτουργούν στην Κύπρο, με στόχο την ενδυνάμωση του νησιού ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου, με ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, ήτοι της επαύξησης του κοινωνικού οφέλους με αύξηση της απασχόλησης των Κυπρίων, καθώς κα επαύξησης του ιδιωτικού και δημόσιου οφέλους με την παροχή προγραμμάτων εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού.

Στόχοι Έργου

Το έργο στοχεύει στη διερεύνηση εισηγήσεων στρατηγικών ανάπτυξης της στελέχωσης της εμπορικής ναυτιλίας. Η ενδελεχής μελέτη αυτού του τομέα με εγχώρια έρευνα δρομολογείται μέσα από πολιτικές εφαρμογής των οικονομικών της εκπαίδευσης.

Οι γενικοί στόχοι της έρευνας, προκειμένου να γίνουν απαραίτητες προσαρμογές του τομέα όχι μόνο να παραμείνει ανταγωνιστικός αλλά και να αναπτυχθεί περαιτέρω είναι όπως παρακάτω:

 • Η συγκριτική διερεύνηση της σύνθεσης του στελεχιακού δυναμικού του Ιδιωτικού και Δημόσιου Ναυτιλιακού Τομέα της Κύπρου για να διαγνωστεί η ανάγκη ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης της ανθρώπινης βάσης από Κύπριους.
 • Η ανάλυση της προσφοράς στελεχιακού δυναμικού στην Κύπρο σε σύγκριση του επιπέδου προσφοράς στελεχών άλλων προηγμένων ναυτιλιακά χωρών σε συσχετισμό με θέματα ευρύτερης κοινωνικοοικονομικής διαχείρισης προσωπικού: job satisfaction, salary survey, motivation scheme survey, για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
 • Οι πολιτικές ενίσχυσης της Κυπριακής οικονομίας, με στρατηγικές προσαρμογής της προσφοράς στελεχιακού δυναμικού από Κύπριους στις ιδιόμορφες αναγκαιότητες και απαιτήσεις της ζήτησης, μπροστά στις «προκλήσεις» του διεθνούς παγκοσμιοποιημένου ανταγωνιστικού συστήματος και της αποδοχής του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
 • Η προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό της Κύπρου.

Ειδικοί Επιστημονικοί Στόχοι

Με διεπιστημονική διαλεκτική προσέγγιση αντλείται η πληροφορία σε μορφές εισροών (αιτήματα και συνεντεύξεις από το ναυτιλιακό περιβάλλον της Κύπρου και της Ε.Ε. και προκωδικοποιημένα ερωτηματολόγια) και στοχεύεται επεξεργασία πορισμάτων μέσα από συστημική διαλεκτική αναλυτικοσύνθεση πραγματολογικών εκροών, που εκλύουν από:

 • τους συσχετισμούς όλων των μεταβλητών που συνθέτουν την εικόνα της δυναμικής του ναυτιλιακού τομέα με την προσδοκόμενη ανάπτυξη στρατηγικών ναυτιλιακής βιομηχανίας και των διαδικασιών ανασχεδιασμού της ανταγωνιστικής ικανότητας του τομέα
 • τις συγκρίσιμες απαντήσεις με αντίστοιχες άλλων προηγμένων ναυτιλιακά χωρών

τις ποσοτικοποιήσεις των ποιοτικών μεταβλητών επιπέδου γνώσης και των βαθμών: ικανοποίησης ζήτησης και προσφοράς, επάρκειας/ πληρότητας του δυναμικού, διαφοροποίησης της απασχόλησης, ευελιξίας και προσαρμοστικότητας των στελεχών

Ερευνητική Ομάδα
 • Frederick Institute of Technology
 • University of Greenwich
 • Charakis Research & Consulting Ltd
 • Transmart Consulting S.A