Το Meta® Management αποτελεί ένα project δραστηριοτήτων με εμπλοκή όλων των στελεχών της εταιρείας, έτσι ώστε να αποκτήσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις της εργασίας τους αλλά και να προφέρουν απερίσπαστα σύμφωνα με το «πλήρες δυναμικό τους».

Το Meta® Management, έχει σαν πρώτιστο σκοπό την ανάπτυξη μιας κοινής «ταυτότητας – εταιρική κουλτούρας», έτσι ώστε τα στελέχη να έχουν ένα κοινό τρόπο αντίληψης των καταστάσεων που επικρατούν και να μπορούν να αναλύουν και να προσεγγίζουν τα ζητήματα με ομοιογενή τρόπο. Αυτό βοηθά εξαιρετικά την επικοινωνία και την ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων ως προς την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Παράλληλα, η υπηρεσία Meta® Management στοχεύει να καθιερώσει ομοιογένεια αντίληψης των εταιρικών προτεραιοτήτων μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης, επιτυγχάνοντας έτσι την προσφορά αυξημένης προστιθέμενης αξίας στους πελάτες, την αποδοτικότερη συμβολή των εργαζομένων και την εξασφάλιση όχι μόνο της αφοσίωσης (loyalty) αλλά και της δημιουργίας υπερηφάνειας (pride) για τον οργανισμό. Ταυτόχρονα στόχος είναι να κατανοηθούν τα καθήκοντα και οι ευθύνες των διαφορετικών τμημάτων και τελικά να αποκτάται η δυνατότητα ευκολότερης συνεργασίας, αλλά και να προκύπτουν άμεσες λύσεις για καθημερινές εφαρμογές, διαδικασίες και πολιτικές στην εργασία.

Η υπηρεσία Meta® Management δομείται σε όλα τα επίπεδα :

  • Με την Γενική Διεύθυνση.
  • Με τα εποπτικά στελέχη και άτομα με θέσεις κλειδιά
  • Με όλα τα υπόλοιπα στελέχη