Η εν λόγω υπηρεσία σκοπεύει να εντάξει τους συμμετέχοντες στις έννοιες του management από την πρακτική οπτική. Δια μέσου της συγκεκριμένης υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα στους αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της θέσεως και του ρόλουεμπλεκόμενους να δομήσουν την σκέψη τους ως προς την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της θέσεως και του ρόλου των στελεχών που θα αναλάβουν ή έχουν ήδη αναλάβει (position management), και κυρίως να διερεύνησουν και να υιοθέτησουν “best practices” για μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο αποδοτοτικότητας όσο και παραγωγικότητας.

Στόχοι:

  • Να εμβαθύνουμε στις «διαθέσεις και στάσεις» των στελεχών των οργανισμών.
  • Να ορίσουμε το ρόλο και τη συμβολή της κάθε θέσεως και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπηρετήσει και να ανταποκριθεί με επάρκεια στο συνολικό σκοπό, όραμα, αποστολή και στόχους του οργανισμού.
  • Να ορίσουμε και να δραστηριοποιήσουμε τα «πεδία» ενέργειας, υποκίνησης και “commitment” των ανθρώπων στην εργασία τα οποία είναι απαραίτητα για την πλήρη αξιοποίηση και βελτίωση του δυναμικού των στελεχών στον οργανισμό.
  • Να εντοπίσουμε το πως αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στον οργανισμό.
  • Να διερευνήσουμε – και να υιοθετήσουμε – νέους τρόπους σκέψης και προσέγγισης σε διάφορες εργασιακές καταστάσεις.
  • Να προσδιορίσουμε το ρόλο τους ως “position manager” σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της θέσεώς τους.
  • Να διερευνήσουμε τρόπους για να αξιοποιήσουν το «πλήρες δυναμικό» τους τόσο σε προσωπικό όσο και στο επίπεδο της θέσεώς τους στο να αποδέχονται προκλήσεις και αρμοδιότητες, και να χειρίζονται αποτελεσματικά ευθύνες.