Τι είναι η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής;

Στην εποχή μας, έχει αυξηθεί σημαντικά η ανάγκη για ευελιξία καθώς οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκριθούν σε ένα συνεχώς και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι προσπαθούν να εξισορροπήσουν την εργασία με τα άλλα τους ενδιαφέροντα.

Η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής δεν είναι μια ευκαιρία για λιγότερη δουλειά ούτε ένας τρόπος για να δουλεύουν περισσότερες ώρες οι εργαζόμενοι, είναι η κάλυψη της ανθρώπινης ανάγκης για ισορροπία μέσω ευέλικτων πρακτικών εργασίας.

Η φιλοσοφία της είναι η αναγνώριση ότι οι άνθρωποι, σε όλα τα στάδια της ζωής τους, εργάζονται πιο αποτελεσματικά όταν επιτυγχάνουν να εξισορροπήσουν την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή προγραμμάτων εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θα ωφελήσει ταυτόχρονα την επιχείρηση και τον εργαζόμενο.

Μεθοδολογία Προσέγγισης

Η μεθοδολογία της Charakis Research & Consulting Ltd. για την Eφαρμογή Πλάνου Eξισορρόπησης Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ακολουθεί τα πιο κάτω βήματα:

Διάγνωση της κατάστασης

Στη φάση αυτή γίνεται μία εις βάθος έρευνα εντοπισμού του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η εταιρεία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος και ανάλογα καθορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος

Σχεδιασμός του Προγράμματος Εξισορρόπησης Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Πραγματοποιείται η επιλογή των επιμέρους πρακτικών, σχεδιάζονται οι διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος και ενσωματώνονται στις υπάρχουσες πρακτικές. Παράλληλα δημιουργείται το στρατηγικό πλάνο εφαρμογής του προγράμματος, το οποίο εμπεριέχει και το πλάνο επικοινωνίας.

Υλοποίηση του Προγράμματος Εξισορρόπησης Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Τίθεται σε εφαρμογή το στρατηγικό πλάνο εφαρμογής του προγράμματος. Συγκεκριμένα, υλοποιείται το πρόγραμμα με την υποστήριξη ενεργειών διαχείρισης αλλαγής και αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας. Παράλληλα παρέχονται σαφείς οδηγίες και υποστήριξη για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος.

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εξισορρόπησης Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Αξιολογείται ποιοτικά και ποσοτικά το πρόγραμμα και οι αντιδράσεις των εργαζομένων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω μετρήσεων συγκεκριμένων δεικτών, ατομικών και ομαδικών συζητήσεων, ερευνών ικανοποίησης εργαζομένων και άλλων μέσων μέτρησης ενώ τίθενται σε λειτουργία διαδικασίες για τη διαρκή μέτρηση της πορείας του προγράμματος. Εάν κριθεί απαραίτητο γίνεται αναθεώρηση του προγράμματος.

Υποστήριξη του Προγράμματος Εξισορρόπησης Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Η CRC παρέχει υποστήριξη του προγράμματος μέσω εκπαίδευσης και συμβουλευτικής.