Σκοπός της υπηρεσίας αυτής, είναι να υποβοηθήσει το έργο της Διευθυντικής ομάδας κάθε οργανισμού, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εξεύρει πιθανούς τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του Προσωπικού αλλά και να κάνει χρήση πλούσιας πληροφόρησης σε πολλαπλά επίπεδα βάσει των αποτελεσμάτων διάρθρωσης των εργασιών π.χ. για τις ανάγκες εκπαίδευσης, ανασχεδιασμού της οργανωτικής δομής και των διαδικασιών, ανάπτυξης των συστημάτων αξιολόγησης κλπ.

Η μεθοδολογική προσέγγιση του έργου ανάλυσης όγκου εργασίας λάμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρίας, καθώς επίσης, και την ανάγκη όσο το δυνατόν, ποσοτικοποίησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν την υφιστάμενη κατάσταση.

Η ανάλυση όγκου εργασίας είναι ένα εργαλείο με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για την κάθε εταιρεία δεδομένου πως με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ο οργανισμός έχει την δυνατότητα να:

  • Εχει Στατιστική Απεικόνιση και Ανάλυση της διάρθρωσης των εργασιών όλων των εργαζομένων και τμημάτων της εταιρεία
  • Έχει εμπεριστατωμένη Ανάλυση των Κύριων, Δευτερευόντων και Άλλων Εργασιών / Ενεργειών
  • Εβδομαδιαία συγκριτική απεικόνιση των Κύριων Ενεργειών και σύγκριση με τον μέσο όρο, έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς ποιες ενέργειες ενδεχομένως επηρεάζουν τον όγκο εργασίας (παράγοντες ευαισθησίας όγκου εργασίας) ή δημιουργούν ανομοιομορφία στη ροή των εργασιών.